Skip to main content
European Commission logo
Research and Innovation

Nowe narzędzia pomagają w głębokim rozwoju europejskiego sektora energii oceanicznej

Wprowadzanie rozwiązań na rynek w sektorze technologii energii odnawialnych nowej generacji stanowi wyzwanie. W ramach finansowanego ze środków UE projektu DTOceanPlus opracowano narzędzia typu open source, aby zmniejszyć ryzyko i koszty związane z rozwojem technologii oceanicznych. Narzędzia te przyspieszają prace deweloperów w całym sektorze, wspierając proces odchodzenia UE od paliw kopalnych.

©ChrisVanLennepPhoto #71123310 source: stock.adobe.com 2023

PDF Basket

Nie wybrano żadnego elementu

Linia brzegowa krajów Unii Europejskiej ma ponad 66 000 kilometrów i łączy ląd z Morzem Śródziemnym, Czarnym i Bałtyckim oraz Oceanem Atlantyckim. Fale i pływy mórz i oceanów to ogromne źródło energii odnawialnej, które odegra kluczową rolę w przejściu Europy z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii. Nie udało się jednak jeszcze skutecznie wykorzystać tej energii.

Nowe technologie potrzebne do wykorzystania tego czystego i stabilnego zasobu niosą ze sobą ogromne możliwości związane z bezpieczeństwem energetycznym UE i powstaniem zielonych miejsc pracy. Jednak w parze z nimi idą poważne wyzwania związane z wydajnością, niezawodnością i kosztami.

Dzięki nowej serii narzędzi informatycznych, które powstały dzięki finansowaniu ze środków UE, możliwe będzie sprostanie tym wyzwaniom, zapewniając wsparcie osobom zaangażowanym w wybór, rozwój i wdrażanie systemów energii oceanicznej. Należą do nich twórcy innowacji technicznych, deweloperzy projektów, firmy usługowe, inwestorzy, prawodawcy, ubezpieczyciele oraz organy regulacyjne i normalizacyjne.

Celem projektu DTOceanPlus było przyspieszenie komercjalizacji technologii związanych z pozyskiwaniem energii oceanicznej. Aby go osiągnąć, zespół projektu stworzył zestaw narzędzi zmniejszających ryzyko techniczne i koszty związane z rozwojem technologii energetycznych nowej generacji oraz wspomagających planowanie i opracowywanie innowacyjnych rozwiązań.

Narzędzia te mają zastosowanie na wszystkich etapach tworzenia innowacji. Structured Innovation Tool (SIT) jest narzędziem ułatwiającym tworzenie i selekcję koncepcji oraz projektów, wspomagającym organizację procesu innowacji. Stage Gate Tool (SGT) to narzędzie wykorzystujące zaawansowane wskaźniki, co pomaga w podejmowaniu decyzji i kierowaniu rozwojem technologii. Narzędzia wdrożeniowe wspierają wprowadzanie na rynek nowych technologii oceanicznych, a narzędzia oceny dostarczają deweloperom i inwestorom informacji na temat przydatności projektu.

„Narzędzia te są powiązane z dwoma źródłami energii oceanicznej wzbudzającymi największe zainteresowanie, a mianowicie energią pływów i fal”, mówi Pablo Ruiz-Minguela, koordynator projektu DTOceanPlus i szef działu energii fal w firmie TECNALIA. „Podmioty finansujące sektor publiczny i prywatni inwestorzy mogą decydować, które z opracowywanych technologii będą wspierane, a decydenci mają do dyspozycji protokół oceny przyszłych projektów wdrożeniowych”, dodaje badacz.

Narzędzia typu open source zostały udostępnione bezpłatnie dla całego sektora energii oceanicznej, aby zwiększyć ich zasięg i napędzać rozwój branży. „W ramach projektu DTOceanPlus opracowaliśmy zintegrowane rozwiązanie typu open source, które wspiera cały proces innowacji, rozwoju i wdrażania podsystemów, urządzeń i układów do pozyskiwania energii oceanicznej”, mówi Ruiz-Minguela.

Nowe narzędzia wspierające innowacje

Narzędzia stworzone w projekcie DTOceanPlus zostały stworzone z myślą o zmniejszaniu ryzyka i kosztów związanych z innowacyjnymi projektami układów. Mogą one być wykorzystywane na różnych poziomach złożoności w celu wspierania rozwoju technologii energii oceanicznej na wszystkich etapach cyklu życia projektu.

Ułatwiają one pracę zainteresowanym stronom, które mogą z nich korzystać przy przetwarzaniu danych na każdym etapie – od tworzenia koncepcji po rozwój projektu i wdrożenie komercyjne.

„Użytkownicy narzędzi w tym sektorze mają różne wymagania. Inwestorów interesują opracowania dotyczące technologii lub projektu, programistom natomiast potrzebne są szczegółowe dane do wykonania ocen technicznych”, mówi Ruiz-Minguela.

Dzięki połączeniu różnych narzędzi w zintegrowany pakiet oprogramowania uproszczono proces projektowania oraz dostarczono podmiotom finansującym z sektora publicznego, prywatnym inwestorom i decydentom rozwiązania umożliwiające przeprowadzenie ocen, na podstawie których mogą podejmować decyzje dotyczące przyszłych projektów wdrożeniowych.

Oprogramowanie zawiera również specjalne narzędzie do oceny projektów z perspektywy ekonomicznej. Narzędzie System Lifetime Costs (SLC) generuje metryki wydajności ekonomicznej (wydatki kapitałowe i operacyjne oraz uśredniony koszt energii elektrycznej) oraz atrakcyjności finansowej danego projektu z dziedziny energii oceanicznej.

Ciągłe działania dotyczące pozyskiwania energii z mórz i oceanów

W ramach projektu DTOceanPlus udostępniono obszerną dokumentację online, w tym instrukcje, poradniki i przewodniki techniczne dotyczące poszczególnych narzędzi. W sekcji dotyczącej API przeznaczonej dla programistów opisano działanie i funkcje oprogramowania, a pakiet zawiera również szczegółowe informacje na temat wspólnych komponentów technologii oceanicznej z globalnego katalogu.

„Jestem dumny z wysokiego poziomu zaangażowania i skutecznej pracy zespołowej różnych partnerów, szczególnie w trudnych momentach pandemii COVID-19”, dodaje Ruiz-Minguela.

Dzięki projektowi DTOceanPlus odnotowano szereg postępów naukowych i technologicznych w dziedzinie energii oceanicznej. Opracowano cyfrowe modele związane z technologiami oceanicznymi i ramy standaryzacji formatów danych w projektowaniu systemów energii oceanicznej. Przygotowano również trzy ogólnodostępne zestawy danych, z których mogą korzystać członkowie sektora technologii oceanicznych. Zespół opublikował również 11 artykułów naukowych, w których poruszono wiele kwestii związanych z systemami energii oceanicznej – od badania ograniczeń projektowych konwerterów energii fal po bariery prawne i polityczne. W ramach projektu powstały również roczne sprawozdania na temat wpływu prowadzonych działań komunikacyjnych.

Ponadto przeprowadzono różne działania edukacyjne i szkoleniowe związane z sektorem energii oceanicznej, w tym seminaria internetowe, sesje szkoleniowe i warsztaty.

Narzędzia DTOceanPlus zaprezentowano już z wykorzystaniem rzeczywistych danych, które dostarczyli twórcy technologii związanych z energią fal, firmy IDOM i CorPower, oraz firmy zajmujące się energią pływów, Nova, Sabella i Orbital. Z narzędzi korzystają również prywatni inwestorzy Enel Green Power i publiczny organ finansujący Wave Energy Scotland.

„Bardzo cieszę się, że z ogólnodostępnych narzędzi korzystają twórcy technologii, by zwiększać opłacalność różnych projektów badawczo-rozwojowych”, podsumowuje Ruiz-Minguela.

PDF Basket

Nie wybrano żadnego elementu

Informacje o projekcie

Akronim projektu
DTOceanPlus
Nr projektu
785921
Koordynator projektu: Hiszpania
Uczestnicy projektu:
Dania
Francja
Włochy
Portugalia
Hiszpania
Szwecja
Wielka Brytania
Stany Zjednoczone
Koszt całkowity
€ 7 918 318
Wkład UE
€ 6 689 077
Czas trwania
-

Więcej informacji

More information about project DTOceanPlus

All success stories