Skip to main content
European Commission logo

Klimat i globalne zmiany klimatu

Bardziej wydajne i zrównoważone sieci energetyczne na wyspach

Energia na wyspach jest droższa, ponieważ zwykle są odcięte od krajowej sieci energetycznej. Lepsze wykorzystanie energii odnawialnej mogłoby to zmienić, ale większość wysp w Europie nie ma niezbędnej infrastruktury. Finansowany ze środków UE projekt INSULAE wykazał techniczną i ekonomiczną wykonalność decentralizacji dostaw energii na wyspach, torując drogę do taniej i zrównoważonej energii.

Add to pdf basket

Badania punktów krytycznych podkreślają ryzyko nieodwracalnych zniszczeń w oceanach

W wyniku czteroletniego badania finansowanego przez UE badacze projektu COMFORT opisali klimatyczne pętle sprzężenia zwrotnego, które mogą spowodować przekroczenie punktów krytycznych dla ekosystemów morskich. Ich zdaniem konieczne jest podjęcie szybkich działań, by ograniczyć wzrost temperatur, zakwaszenie oceanów i spadek poziomu tlenu, które prowadzą do nieodwracalnych zmian w siedliskach.

Add to pdf basket

Wulkan zmienia emisje dwutlenku węgla w kamień

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery jest istotnym elementem walki ze zmianą klimatu. Z tego powodu naukowcy finansowani ze środków Unii Europejskiej opracowali nowatorską metodę wychwytywania zanieczyszczeń i magazynowania ich pod ziemią w formie skał. Dzięki temu Europa osiągnie cele klimatyczne.

Add to pdf basket

Nowatorska technologia recyklingu ciepła odpadowego obniża zużycie energii przemysłu

Sektor przemysłu zużywa blisko 1/3 całej energii wytwarzanej w UE, głównie na potrzeby ogrzewania oraz procesów termicznych. Innowacyjna technologia opracowana w ramach projektu ETEKINA pozwala na odzysk ciepła w fabrykach, zmniejszając ich wpływ na środowisko i koszty eksploatacji. Realizacja tych badań przyczynia się do realizacji celu UE – osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Add to pdf basket

Niedrogie czujniki pozwalają na lepsze monitorowanie jakości powietrza

Zawieszone w powietrzu zanieczyszczenia stanowią zagrożenie zarówno dla naukowców, jak i obywateli. W ramach finansowanego przez UE projektu VIDIS wykorzystano niedrogie technologie pomiarowe, które umożliwiają dokładniejszą ocenę ekspozycji na pył zawieszony. Rutynowe monitorowanie jakości powietrza może przynieść znaczne korzyści zdrowotne obywatelom UE.

Add to pdf basket

Wyznaczanie przyszłej roli Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej

Koordynacja na szczeblu międzynarodowym jest kluczem do rozwiązania najważniejszych wyzwań dotyczących handlu, rozwoju, bezpieczeństwa, zmiany klimatu, migracji oraz finansów. Zespół unijnego projektu GLOBE wskazał najważniejsze trendy, które UE powinna uwzględnić z planowanych strategiach. Dzięki pracy badaczy interesy mieszkańców UE pozostaną na pierwszym planie w nadchodzących dekadach.

Add to pdf basket

Ochrona cypryjskiej infrastruktury krytycznej przed klęskami żywiołowymi

Dostawom wody i energii oraz dostępowi do transportu coraz bardziej zagrażają zmiany klimatu i cyberataki oraz ich rosnąca złożoność. W finansowanym przez UE i wspieranym przez młodych naukowców Centrum Doskonałości KIOS opracowuje się rozwiązania cyfrowe chroniące te kluczowe usługi. Prace te zapewnią bezpieczeństwo obywatelom UE, pobudzając gospodarkę opartą na wiedzy na Cyprze i poza nim.

Add to pdf basket

Cała naprzód: przełomowa europejska technologia pomaga branży morskiej obrać zielony kurs

Branża żeglugowa odpowiada za 3% globalnych emisji dwutlenku węgla i pilnie wymaga bardziej ekologicznych rozwiązań. Dzięki środkom unijnym powstały dwie przełomowe konstrukcje statków wraz z technologiami modernizacji wycieczkowców i masowców. Zrównoważony rozwój mórz wpisuje się w założenia UE dotyczące emisji CO2 przy jednoczesnym wspieraniu ekologicznego wzrostu gospodarczego i miejsc pracy.

Add to pdf basket