Skip to main content
European Commission logo
Research and Innovation

Badania punktów krytycznych podkreślają ryzyko nieodwracalnych zniszczeń w oceanach

W wyniku czteroletniego badania finansowanego przez UE badacze projektu COMFORT opisali klimatyczne pętle sprzężenia zwrotnego, które mogą spowodować przekroczenie punktów krytycznych dla ekosystemów morskich. Ich zdaniem konieczne jest podjęcie szybkich działań, by ograniczyć wzrost temperatur, zakwaszenie oceanów i spadek poziomu tlenu, które prowadzą do nieodwracalnych zmian w siedliskach.

©LELISAT #676259698 | source: stock.adobe.com

PDF Basket

Nie wybrano żadnego elementu

Punkty krytyczne dla ekosystemów oceanicznych zostały opisane po raz pierwszy przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) – organ ONZ, którego zadaniem jest rozwój wiedzy naukowej na temat zmiany klimatu. Punkty te to w rzeczywistości progi, których przekroczenie może prowadzić do znaczących, nieodwracalnych zmian w systemie klimatycznym.

„Wciąż istnieje wiele luk w wiedzy na temat tych punktów krytycznych, a zwłaszcza konsekwencji ich przekroczenia dla ekosystemów mórz i oceanów”, wyjaśnia Christoph Heinze, specjalista ds. biogeochemicznego modelowania oceanów na Uniwersytecie w Bergen w Norwegii i koordynator projektu COMFORT. „Naszym celem w ramach projektu COMFORT było lepsze zrozumienie zdarzeń, które nastąpią w chwili ich przekroczenia. Chcieliśmy też dowiedzieć się, jak możemy ograniczyć szkody powstałe w wyniku nagłych, nieliniowych zmian”.

Zespół projektu COMFORT skupił się na trzech najbardziej znanych i wzbudzających największe obawy skutkach zmiany klimatu dla ekosystemów morskich. Pierwszym z nich jest ocieplenie oceanów, które prowadzi do zaniku lodu morskiego, podnoszenia poziomu mórz i oceanów oraz powoduje zmiany w lokalnych siedliskach. Drugim jest zakwaszenie oceanów w wyniku obniżania poziomu pH przez rozpuszczony w wodzie dwutlenek węgla, co uniemożliwia koralowcom i skorupiakom wytwarzanie muszli. Ostatnim z nich jest odtlenienie, w wyniku którego następuje zanik tlenu rozpuszczonego w naturalnych i sztucznych akwenach, w związku z czym nie są w stanie podtrzymywać życia ryb. Eksperci mówią o potrójnym zagrożeniu dla oceanów – ich jednoczesne wystąpienie zwiększa prawdopodobieństwo przekroczenia przez oceany nieodwracalnych punktów krytycznych.

Zespół badawczy, w którego skład weszli specjaliści zajmujący się fizyką oceanów, biogeochemicy i ekolodzy, wykorzystał metody analizy danych i modele predykcyjne do prognozowania wpływu czynników ludzkich na systemy oceaniczne. „Dzięki tej kompleksowej metodzie możemy w szerszym stopniu zrozumieć, w jaki sposób oceany reagują na postępującą zmianę klimatu”, zauważa Heinze.

Konieczność podjęcia natychmiastowych działań

Odkrycia dokonane przez badaczy są alarmujące – wskazują na pojawianie się klimatycznych pętli sprzężenia zwrotnego, których występowanie przyspiesza proces nagłych i nieodwracalnych zmian w środowiskach morskich. „Nasze prognozy wskazują, że w oceanach następują gwałtowne zmiany, które mają krytyczny wpływ na gatunki i ekosystemy morskie”.

Zespół wykazał występowanie szeregu szybko przebiegających zmian w wielu obszarach oceanicznych. Wśród nich można wymienić między innymi gwałtowny wzrost częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk, takich jak fale upałów, sezonowe zakwaszenie i tymczasowe obniżenie poziomu tlenu. Każda z tych zmian może powodować trwałe zmiany w ekosystemie.

Ustalenia badaczy skupionych wokół projektu COMFORT wskazują, że wciąż istnieje możliwość zapobieżenia najgorszym skutkom zmian, a ich wnioski stanowią podstawę najlepszych strategii, na których mogą oprzeć się proaktywne i zdecydowane działania decydentów. Strategie te obejmują sekwestrację dwutlenku węgla na szeroką skalę oraz ustanowienie obszarów chronionych – koncepcji zbliżonej do parków narodowych i rezerwatów przyrody na lądzie.

Jak zauważa Heinze, takie działania mogą być skuteczne, jeśli zostaną połączone z ograniczeniem zanieczyszczenia substancjami odżywczymi pochodzącymi z nawozów i przemysłu, odpadów z tworzyw sztucznych i przełowienia, choć kluczowym czynnikiem, któremu należy stawić czoła, jest rosnący poziom dwutlenku węgla. „Sytuacja wymaga drastycznej redukcji emisji gazów cieplarnianych”, dodaje. „O wiele lepszym i tańszym rozwiązaniem jest zrobienie tego teraz, niż liczenie na to, że rozwiązania geoinżynieryjne przyszłości będą w stanie zaradzić niektórym spośród naszych problemów”.

Wszystko wskazuje na to, że niektóre zmiany są mimo wszystko nieuniknione. Znacząca i natychmiastowa redukcja emisji gazów cieplarnianych spowolniłaby jedynie procesy zaniku arktycznego lodu morskiego i osłabiania Prądu Zatokowego, jednak nie jest w stanie go zatrzymać. Jednocześnie potrójne zagrożenie związane ze wzrostem temperatur oraz spadkiem pH i poziomu tlenu w wodach oceanicznych będzie stanowiło problem przez tysiąclecia.

Czas na zmianę kursu

Wyniki tych badań wskazują na konieczność podjęcia działań przez całą społeczność międzynarodową. Badacze projektu COMFORT opracowali wiele publikacji naukowych i wnieśli znaczący wkład w opracowanie szóstego sprawozdania oceniającego IPCC (IPCC AR6).

Pomimo zakończenia prac nad projektem, członkowie jego konsorcjum prowadzą dalsze prace nad innymi badaniami związanymi z klimatem na całym świecie. „Istnieje duże zapotrzebowanie na dane z rozszerzonych obserwacji oceanów, a także ulepszone sieci obserwacyjne oraz modele systemu ziemskiego, które pozwalają na lepsze zrozumienie procesów zachodzących w oceanach”, wyjaśnia Heinze. „Uważam również, że powinna powstać grupa zadaniowa odpowiedzialna za udzielanie decydentom porad w oparciu o wiedzę, którą już posiadamy. Musimy znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób możemy wyjść z kryzysu klimatycznego maksymalnie ograniczając szkody i zapewniając, że życie wciąż będzie czymś wartościowym. Nie mamy już czasu do stracenia – musimy zmienić kurs już teraz”.

PDF Basket

Nie wybrano żadnego elementu

Informacje o projekcie

Akronim projektu
Comfort
Nr projektu
820989
Koordynator projektu: Norwegia
Uczestnicy projektu:
Austria
Kanada
Francja
Niemcy
Islandia
India
Norwegia
South Africa
Hiszpania
Szwecja
Szwajcaria
Wielka Brytania
Koszt całkowity
€ 8 482 147
Wkład UE
€ 8 191 663
Czas trwania
-

Więcej informacji

More information about project Comfort

All success stories