Skip to main content
European Commission logo
Research and Innovation

Budowa 'autostrady do Brukseli' na terenie unijnych obszarów wiejskich

Realizowany na przestrzeni czterech lat projekt SHERPA łączył europejskie społeczności wiejskie z decydentami na szczeblu lokalnym. Zachęcając do otwartych rozmów i dzielenia się pomysłami, projekt umożliwił wykorzystywanie lokalnej wiedzy w celu kształtowania polityk i działań dotyczących zagadnień takich jak zmiana klimatu, użytkowanie gruntów i dywersyfikacja gospodarek wiejskich.

©banthita166 | source: adobe.stock.com

PDF Basket

Nie wybrano żadnego elementu

Obszary wiejskie, zamieszkiwane przez 137 milionów osób, stanowią blisko połowę terytorium Unii Europejskiej. Nieustannie stawiają czoła wielu wyzwaniom środowiskowym i społeczno-gospodarczym, począwszy od skutków postępującej zmiany klimatu, a kończąc na braku dostępu do infrastruktury krytycznej.

Celem prac realizowanych w ramach projektu SHERPA było zgromadzenie wiedzy w celu opracowania ulepszonych zaleceń politycznych dla obszarów wiejskich. W ramach projektu powstało 41 lokalnych grup roboczych, w których skład weszło 630 osób z 20 państw w całej Europie. Te platformy obejmujące wiele podmiotów stanowiły otwarte fora wymiany pomysłów i poglądów.

Jak wyjaśnia Olivier Chartier, koordynator projektu i dyrektor ds. polityki i badań w spółce konsultingowej Ecorys: „Celem projektu SHERPA było zbudowanie autostrady między lokalnymi regionami i Brukselą. Udało nam się zwrócić uwagę na fakt, że mieszkańcy obszarów wiejskich i przedstawiciele społeczności lokalnych także mogą wpływać bezpośrednio na działania na szczeblu Unii Europejskiej”.

Zbierając informacje na temat lokalnych wyzwań i problemów, zespół projektu SHERPA zapoczątkował dwustronną wymianę informacji, która była nieodzownym elementem koncepcji zakładającej stymulowanie równoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez podejmowanie świadomych decyzji politycznych opartych na danych i wiedzy.

Dzięki temu udało się także przeprowadzić dyskusje prowadzące do wniosków i ustaleń dotyczących poszczególnych obszarów i stojących przed nimi wyzwań, dzięki czemu wypracowane zalecenia polityczne odzwierciedlały rzeczywiste potrzeby społeczności, którym miały pomagać.

„Kluczowym elementem prac było poznawanie potrzeb ludzi zamieszkujących te obszary, a następnie przekazywanie ich wyżej”, zauważa Chartier. „Nie chodziło zresztą tylko o potrzeby, ale także o działania, które należało podjąć, aby poprawić warunki bytowe i wprowadzić zmiany w tych regionach”.

Odpowiednie tezy i informacje wprowadzające zostały przetłumaczone na miejscowe języki, a następnie rozpowszechnione w ramach wszystkich platform obejmujących tereny belgijskiej Walonii i Szkocji, aż po Jassy w Rumunii i portugalski region Alqueva. Celem tego działania było przeprowadzenia debat na szczeblu lokalnym. Wnioski i zalecenia wypracowane w ramach tych spotkań zostały następnie przekazane do platform na szczeblu unijnym i zebrane w dokumencie, na którym oparły się dalsze działania polityczne.

Nauka – Społeczeństwo – Polityka

Kluczem do sukcesu projektu SHERPA było stworzenie powiązań między światem nauki, społeczeństwem i polityką, czyli elementu, którego zdecydowanie brakowało w dotychczasowych działaniach. Nieocenione w tym zakresie okazały się działania realizowane w ramach platform.

Aby zapewnić reprezentację wszystkich trzech elementów, każde forum obejmowało naukowców, decydentów i lokalnych interesariuszy. Zastosowanie takiego podejścia gwarantowało, że wiedza opracowana przez badaczy docierała do decydentów, a rzeczywiste doświadczenia lokalnych mieszkańców stanowiły źródło danych dla przedstawicieli środowisk akademickich oraz sektora polityki.

Zdaniem Chartiera: „Organizacje społeczeństwa obywatelskiego, badacze i decydenci wspólnie omawiali przedstawiane zagadnienia, gromadząc dane i informacje na temat lokalnych obaw, problemów i wyzwań oraz określając priorytety działań. Współpraca była kluczem do sukcesu całej inicjatywy. Bez naszego projektu byłaby niemożliwa”.

To właśnie dążenie do konsensusu było jednym z głównych celów debat na temat dziesięciu różnych zagadnień realizowanych w trakcie trwania projektu, dotyczących wyzwań takich jak skutki zmiany klimatu, użytkowanie gruntów, wymiar społeczny na obszarach wiejskich oraz dywersyfikacja gospodarek wsi.

Choć prace realizowane w ramach projektu SHERPA dobiegły końca we wrześniu 2023 roku, nie oznacza to, że w tym momencie końca dobiegła też jego historia. Kontakty środowisk akademickich, społeczeństw oraz polityków będą kontynuowane w ramach szeregu platform pomimo zakończenia projektu. Minister ds. Wsi w belgijskiej Walonii zamierza włączyć platformę stworzoną w ramach projektu SHERPA do corocznych spotkań organizowanych przez władze lokalne i naukowców.

Innym ważnym rezultatem jest wkład zespołu projektu w realizację unijnej długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich, która ma na celu wsparcie tych obszarów, a także zwiększenie ich odporności i zadbanie o dobrostan mieszkańców.

Za najważniejszy rezultat można jednak uznać fakt, że w ramach poszczególnych platform powstały trwałe więzi i relacje, które będą wywierać wpływ na polityki opracowywane z udziałem ludzi, którzy będą czerpać z nich największe korzyści.

Zdaniem Chartiera: „Dzięki projektowi SHERPA byliśmy w stanie powołać do życia społeczności, które będą funkcjonować wiele lat po zakończeniu prac – wszystko to dzięki relacjom, które udało się zbudować w czasie jego realizacji. Zbudowaliśmy sieć. Teraz wszystko w rękach ludzi”.

PDF Basket

Nie wybrano żadnego elementu

Informacje o projekcie

Akronim projektu
SHERPA
Nr projektu
862448
Koordynator projektu: Belgia
Uczestnicy projektu:
Belgia
Bułgaria
Czechy
Francja
Niemcy
Grecja
Węgry
Włochy
Litwa
Holandia
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowenia
Hiszpania
Szwecja
Wielka Brytania
Koszt całkowity
€ 4 999 747
Wkład UE
€ 4 999 747
Czas trwania
-

Więcej informacji

More information about project SHERPA

All success stories