Skip to main content
European Commission logo
Research and Innovation

Wykorzystanie współpracy partnerskiej do wzmocnienia instytucjonalnych możliwości badawczych Chorwacji w dziedzinie nauk o Ziemi

Aby zwiększyć swe możliwości badawcze, Chorwacki Urząd Geologiczny zwrócił się ku partnerstwu. Z pomocą finansowanego przez UE projektu GeoTwinn nawiązał współpracę z dwoma wiodącymi instytucjami badawczymi i przeszkolił pracowników w zakresie badań geonaukowych, zyskując potencjał i umiejętności do badania zagrożeń geologicznych, z pożytkiem nie tylko dla Chorwacji, ale i całej UE.

© Ximinez #3547797, source: stock.adobe.com 2021

PDF Basket

Nie wybrano żadnego elementu

Przy udziale wielu wiodących w branży ośrodków badawczych i światowej klasy uniwersytetów UE stała się światowym liderem w dziedzinie badań i innowacji. Aby jednak utrzymać swoją konkurencyjność, Europa musi podjąć kroki w celu zapewnienia, że badania te nie będą prowadzone bez wymiany wiedzy.

„Ze względu na rozproszenie badań naukowych na całym kontynencie istnieje bardzo realne ryzyko, że instytuty i uniwersytety będą działać w izolacji”, mówi Nina Hećej, asystentka projektu w Chorwackim Urzędzie Geologicznym (HGI-CGS). „Kiedy badania odbywają się niezależnie od siebie, często tracimy możliwość wzmocnienia naszych działań poprzez współpracę”.

Aby pomóc w ograniczeniu tego ryzyka, UE opowiada się za wykorzystaniem modelu współpracy partnerskiej. „Dzięki współpracy partnerskiej możemy znacząco wzmocnić potencjał badawczy i technologiczny jednej organizacji, nawiązując partnerstwo z co najmniej dwoma innymi wiodącymi instytucjami badawczymi działającymi w innych krajach”, dodaje Hećej.

Dzięki finansowanemu ze środków UE projektowi GeoTwinn Hećej mogła na własne oczy przekonać się o korzyściach płynących ze współpracy partnerskiej. Projekt miał na celu zwiększenie możliwości badawczych HGI-CGS poprzez współpracę partnerską z dwoma wiodącymi na świecie instytutami badawczymi w dziedzinie nauk o Ziemi: Urzędem Geologicznym Danii i Grenlandii (GEUS) oraz Brytyjskim Urzędem Geologicznym Agencji Badań i Innowacji Zjednoczonego Królestwa (BGS-UKRI).

Współpraca i wymiana wiedzy

Głównym celem działań partnerskich w ramach projektu było zwiększenie wewnętrznych możliwości HGI-CGS. W tym celu w ramach projektu skoordynowano 14 krótkoterminowych wymian personelu, dziewięć wizyt eksperckich oraz szereg warsztatów. „Działania te były dla naszych pracowników doskonałą okazją do odbycia praktycznego, spersonalizowanego szkolenia w zakresie ich specjalizacji”, wyjaśnia Hećej.

Jak mówi badaczka, 31 pracowników HGI-CGS przeszło szkolenia techniczne w takich dziedzinach, jak: badania geologiczne 3D i modelowanie podpowierzchniowe, zaawansowane modelowanie przepływu wód podziemnych i transportu zanieczyszczeń, teledetekcja w badaniu zagrożeń geologicznych, zbieranie i analiza danych oraz modelowanie przepływu płynów i ciepła.

„Dzięki współpracy i wymianie wiedzy znacznie poprawiliśmy umiejętności i kompetencje naszych pracowników”, zauważa Hećej. „Obecnie z powodzeniem wdrożyliśmy najnowocześniejsze techniki i podnieśliśmy nasze możliwości w zakresie oceny zagrożeń geologicznych i prowadzenia badań systemów geotermalnych”.

Współpraca partnerska nie daje jednak wyłącznie jednostronnych korzyści. Ma ona na celu zapewnienie korzyści wszystkim zaangażowanym partnerom. W ramach projektu GeoTwinn pracownicy GEUS i BGS skorzystali z możliwości pracy w zróżnicowanych, unikalnych warunkach geologicznych Chorwacji. Dzięki bliskiej współpracy z nowymi partnerami i ekspertami z Chorwacji mogli oni również rozbudować swoją sieć kontaktów zawodowych.

Siła współpracy partnerskiej

Projekt GeoTwinn jest doskonałym przykładem korzyści płynących ze współpracy partnerskiej. W jego ramach partnerzy projektu wspólnie opracowali i rozpowszechniali studia przypadków i najlepsze praktyki w zakresie współpracy partnerskiej. Informacje te można znaleźć na http://geotwinn.eu/ (stronie projektu) oraz poświęconych mu kontach w mediach społecznościowych. Są one też dostępne dla innych instytutów i uczelni zainteresowanych realizacją własnych inicjatyw partnerskich. Ponadto wiedzę i dane uzyskane w ramach projektu GeoTwinn wykorzystują już zespoły kilku innych projektów finansowanych ze środków UE.

„W ramach projektu GeoTwinn z powodzeniem zademonstrowano ogromną siłę współpracy partnerskiej”, podsumowuje Hećej. „Współpraca partnerska otwiera drzwi do dalszego finansowania, zwiększa możliwości organizacji, ułatwia komercjalizację wyników badań, wspiera transfer technologii i wzbogaca wiedzę fachową, a także wzmacnia pozycję Europy jako światowego lidera w dziedzinie badań i innowacji, co w ostatecznym rozrachunku przyniesie korzyści wszystkim Europejczykom”.

PDF Basket

Nie wybrano żadnego elementu

Informacje o projekcie

Akronim projektu
GeoTwinn
Nr projektu
809943
Koordynator projektu: Croatia
Uczestnicy projektu:
Croatia
Denmark
United Kingdom
Koszt całkowity
€ 996 717
Wkład UE
€ 996 717
Czas trwania
-

Więcej informacji

More information about project GeoTwinn

All success stories