Skip to main content
European Commission logo

Odnawialne źródła energii

Bardziej wydajne i zrównoważone sieci energetyczne na wyspach

Energia na wyspach jest droższa, ponieważ zwykle są odcięte od krajowej sieci energetycznej. Lepsze wykorzystanie energii odnawialnej mogłoby to zmienić, ale większość wysp w Europie nie ma niezbędnej infrastruktury. Finansowany ze środków UE projekt INSULAE wykazał techniczną i ekonomiczną wykonalność decentralizacji dostaw energii na wyspach, torując drogę do taniej i zrównoważonej energii.

Add to pdf basket

Ochrona cypryjskiej infrastruktury krytycznej przed klęskami żywiołowymi

Dostawom wody i energii oraz dostępowi do transportu coraz bardziej zagrażają zmiany klimatu i cyberataki oraz ich rosnąca złożoność. W finansowanym przez UE i wspieranym przez młodych naukowców Centrum Doskonałości KIOS opracowuje się rozwiązania cyfrowe chroniące te kluczowe usługi. Prace te zapewnią bezpieczeństwo obywatelom UE, pobudzając gospodarkę opartą na wiedzy na Cyprze i poza nim.

Add to pdf basket

Cała naprzód: przełomowa europejska technologia pomaga branży morskiej obrać zielony kurs

Branża żeglugowa odpowiada za 3% globalnych emisji dwutlenku węgla i pilnie wymaga bardziej ekologicznych rozwiązań. Dzięki środkom unijnym powstały dwie przełomowe konstrukcje statków wraz z technologiami modernizacji wycieczkowców i masowców. Zrównoważony rozwój mórz wpisuje się w założenia UE dotyczące emisji CO2 przy jednoczesnym wspieraniu ekologicznego wzrostu gospodarczego i miejsc pracy.

Add to pdf basket

Zwiększanie doskonałości badań nad mobilnością elektryczną w krajach wyspiarskich

Mimo że są szczególnie narażone na skutki zmiany klimatu, kraje wyspiarskie importują duże ilości paliw kopalnych. Finansowany przez UE projekt NEEMO miała na celu wzmocnienie badań nad mobilnością elektryczną na Malcie. Tego rodzaju inicjatywy pomagają w tworzeniu ekologicznych rozwiązań transportowych dla obywateli UE mieszkających na wyspach i w innych częściach kontynentu.

Add to pdf basket

Podłączanie europejskich konsumentów do rynku energii

Programy reagowania na zapotrzebowanie mogą obniżyć zużycie energii w Europie i przynieść korzyści konsumentom, ale ich wprowadzenie wymaga czasu. W ramach finansowanego ze środków UE projektu DRIMPAC powstały ramy ułatwiające ich wdrożenie. Pozwoli to na obniżenie kosztów i zużycia energii oraz łagodzenie skutków zmiany klimatu.

Add to pdf basket

Innowacje w sieciach ciepłowniczych dla ekologicznej przyszłości.

Kryzys energetyczny podkreślił znaczenie zwiększania efektywności systemów ogrzewania. Finansowany przez UE projekt RELaTED pokazał, jak niższe temperatury w systemach ciepłowniczych oraz pompy ciepła mogą obniżyć koszty, jednocześnie pozwalając na ogrzanie budynków. Osiągnięcia te pomogą w zrównoważonym wykorzystaniu energii, ograniczeniu jej marnotrawstwa i zapewnieniu tańszego ogrzewania.

Add to pdf basket

W poszukiwaniu bardziej wydajnego ogniwa słonecznego

Stosowane obecnie ogniwa słoneczne na bazie krzemu mogą pochłaniać energię z jednego pasma energetycznego. Finansowany przez UE projekt PERTPV ma doprowadzić do skonstruowania nowego ogniwa na bazie perowskitów. Dzięki temu być może zyskamy możliwość konturowania lepszych, bardziej wydajnych i zrównoważonych paneli, które poprawią życie ludzi i przyczynią się do ochrony planety.

Add to pdf basket

Instalacje demonstracyjne na wyspach wskazują nowe możliwości dla sektora energii odnawialnej

Wyspy oferują idealne warunki do badań nad rozwiązaniami zwiększającymi efektywność sieci energetycznych. Większość lokalnych społeczności preferuje korzystanie z odnawialnych źródeł energii, mimo że nie jest to łatwe. Z myślą o wsparciu społeczności wyspiarskich w pokonywaniu tych wyzwań zespół finansowanego przez UE projektu SMILE przetestował różne kombinacje innowacyjnych technologii.

Add to pdf basket