Skip to main content
European Commission logo
Research and Innovation

Soláthar bia na hEorpa a chlaochlú trí chumhacht an mhicribhithóim

D’fhéadfadh tairbhí suntasacha don earnáil agraibhia a bheith ann mar gheall ar thuiscint níos fearr ar phobail mhiocróbacha. Tá réimse leathan táirgí, bianna, seirbhísí agus próisis micribhithóim forbartha leis an tionscadal MASTER arna mhaoiniú ag an Aontas. Tá na nuálaíochtaí seo ag cabhrú le feabhas a chur ar chainníocht, ar cháilíocht, ar shábháilteacht agus ar inbhuanaitheacht ár mbia agus ár bhfeirmeacha.

©ovocheva #319484629 source: stock.adobe.com 2023

PDF Basket

No article selected

Céard iad na tréithe is coiteann d’athrú aeráide, do dhobharshaothrú, do sholáthar bia agus do shláinte an duine? Freagra:d”fhéadfadh siad uile tairbhiú de mhicribhithóim, de réir comhordaitheoir tionscadail MASTER.

Is í aidhm fhoriomlán an tionscadail ná cur chuige domhanda a ghlacadh chun táirgí, bianna, fodair, seirbhísí agus próisis nithiúla a fhorbairt ag a mbeidh ard-acmhainneacht chun cainníocht, cáilíocht agus sábháilteacht bia a fheabhsú,” a deir Paul Cotter, ceannasaí na n-eolaíochtaí bitheacha agus príomhoifigeach sinsearach taighde ag Ionad Taighde Bia Teagasc in Éirinn.

Mar a mhíníonn an tUasal Cotter, is éard atá i micribhithóim ná cnuasach de na miocrorgánaigh go léir a bhfuil cónaí orthu i dtimpeallacht ar leith. Tá ról tábhachtach ag an micribhithóim puóig – lena n-áirítear baictéir, aircéabaictéir, fungais agus víris – maidir le díleá an bhia a ithimid, chun sinn a chosaint ar ghalair agus maidir le táirgeadh na vitimíní a chuidíonn linn bheith sláintiúil.  

Ach is féidir micribhithóim a fháil freisin ar fud ilshlabhraí bia, ar ilshlabhraí iad atá idirnasctha go minic. Áirítear orthu sin micribhithóim a bhaineann le hainmhithe feirme agus barra plandaí, na miocrorgánaigh a chónaíonn i dtimpeallachtaí fisiceacha mar ithir agus uisce, agus iad siúd a úsáidtear go díreach chun arán, alcól agus táirgí eile a choipeadh.

“Trí leas a bhaint as cumhacht na micribhithóim seo, trí theicneolaíochtaí nua agus taighde ceannródaíoch, is féidir linn sláinte agus athléimneacht iasc, plandaí, ithreach, ainmhithe agus an duine a fheabhsú - rud a chuireann athrú as éadan ar ár mbiashlabhraí,” a deir an tUasal Cotter, a bhí ina chomhordaitheoir ar an tionscadal. 

Bó níos fearr a phórú

Trí mhianadóireacht a dhéanamh ar shonraí maidir le micribhithóim agus uirlisí mórshonraí a fhorbairt chun an t-idirghaolmhaireacht idir micribhithóim a shainaithint, tá feabhsuithe tábhachtacha curtha i gcrích leis an tionscadal MASTER ar an mbiashlabhra, agus iad ag tacú le cur i bhfeidhm na straitéise ‘ón bhfeirm go dtí an forc’.

Ceann de na feabhsuithe sin is ea cur ar chumas póraitheoirí eallaigh ainmhithe a astaíonn níos lú meatán a tháirgeadh. Rinneadh imscrúdú sa taighde sin ar an ról atá ag aiste bia, géineolaíocht óstaigh, éifeachtúlacht beathaithe, agus micribhithóim rumen ar aschuir comhshaoil i gcás eallaigh mhairteola.

I gcaitheamh roinnt blianta, bhailigh taighdeoirí sonraí meatáin ó níos mó ná 1 500 bó agus sonraí feidhmíochta maidir le níos mó ná 3 000 ionchur beathaithe. Cuireadh an fhaisnéis seo le chéile chun an chéad bhunachar sonraí riamh a chruthú maidir le tairbh a phórú bunaithe ar aschur meatáin a sleachta.

“Go bunúsach, ciallaíonn sé sin gur féidir linn anois eallach a roghnú chun aschur meatáin a laghdú,” arsa Stuart Kirwan, taighdeoir eile de chuid Teagasc.

“D’fhéadfaí an dul chun cinn seo a chur i dteannta le forbairtí eile ó thionscadal MASTER a thuilleadh chun aschuir meatáin a laghdú amach anseo,” arsa an tUasal Cotter.

Pataiginí a choinneáil amach as dobharshaothrú

Chuidigh obair an tionscadail freisin le dobharshaothrú a dhéanamh níos inbhuanaithe trí réiteach a fhorbairt chun pataiginí éisc a bhrath go tapa.

“Tá an poitéinseal ag dobharshaothrú, nó ag tógáil éisc nó orgánaigh uisceacha eile in umair mhóra nó i bpinn farraige, go leor bia d’ardchaighdeán a tháirgeadh ar bhealach inbhuanaithe,” a deir René Groben, bainisteoir tionscadail micribhitheolaíochta ag Matís, duine de 29 comhpháirtí an tionscadail.

Ar cheann de na príomhdhúshláin atá roimh fheirmeoireacht uisceach, áfach, tá pataiginí a scaipeann go tapa i measc daonraí ard-dlúis. Leis an tionscadal MASTER forbraíodh córas monatóireachta atá in ann faisnéis thapa agus iontaofa a sholáthar d'fheirmeoirí éisc maidir le tarlú, déine agus cineál na bpataiginí atá i láthair ar fheirm, agus cibé acu an bhfuil gá le bearta a ghlacadh chun sláinte an stoic éisc agus na dtomhaltóirí a chosaint.

De réir Groben, tá go leor buntáistí ag baint leis an réiteach seo “Is féidir leis an réiteach seo na miocrorgánaigh go léir a shainaithint le chéile, agus oibríonn sé le raon leathan de chineálacha samplaí a bhaineann le dobharshaothrú, lena n-áirítear samplaí uisce, fíocháin éisc, agus an bithscagaire ó umair,” a mhíníonn sé. Is féidir na tástálacha seo a dhéanamh ar an láthair freisin, rud a chiallaíonn gur féidir torthaí a fháil laistigh de roinnt uaireanta, feabhas suntasach ar an aga a éilíonn modhanna tástála traidisiúnta.

Bia na hEorpa a dhéanamh níos folláine agus níos inbhuanaithe

I measc na nuálaíochtaí eile a thig as an tionscadal MASTER tá teicneolaíocht nua chun pataiginí a bhrath san ithir, teicneolaíochtaí chun DNA baictéarach ó phlandaí a shaibhriú go roghnach, agus straitéisí le haghaidh bithleasaithe feabhsaithe bia mara agus feola.

Ina theannta sin, rinne an tionscadal bailíochtú ar nós imeachta chun micribhithóim a mhapáil sa tionscal bia, optamú próisis a chur chun cinn, dramhaíl a laghdú agus cáilíocht agus sábháilteacht bia a fheabhsú. D'éirigh le taighdeoirí fiú na hidirnaisc idir táirgí bia, cothaithigh, miocrorgánaigh agus an gut daonna a mhapáil - ag leagan an bhunsraith do mholtaí aiste bia a úsáideann modhnú micribhithóim gut chun ár sláinte iomlán a fheabhsú.

Cé go bhfuil siad éagsúil, beidh bianna níos sláintiúla agus níos inbhuanaithe mar thoradh ar gach ceann de na torthaí seo a thairgeann leibhéal níos airde cáilíochta, sábháilteachta agus seilfré. “Beidh impleachtaí móra ag na torthaí seo, ag cur lenár dtuiscint ar na micribhithóim a bhaineann le slabhraí bia agus ag tabhairt aghaidh ar phríomhdhúshláin shochaíocha amhail slándáil bia agus cothaithe, sláinte agus folláine, bainistiú dramhaíola bia, agus oiriúnú agus maolú ar an athrú aeráide,” a deir Cotter mar fhocal scoir. 

PDF Basket

No article selected

Project details

Project acronym
Master
Project number
818368
Project coordinator: Ireland
Project participants:
Austria
Belgium
Canada
Denmark
Finland
France
Germany
Iceland
Ireland
Italy
Netherlands
Norway
Romania
Spain
United Kingdom
Total cost
€ 12 136 475
EU Contribution
€ 11 855 115
Project duration
-

See also

More information about project Master

All success stories