Skip to main content
European Commission logo

Σύνδεση των Ευρωπαίων καταναλωτών με την αγορά ενέργειας

Τα προγράμματα απόκρισης ζήτησης θα μπορούσαν να μειώσουν τη χρήση ενέργειας και να ωφελήσουν τους καταναλωτές αλλά προχωράνε με αργούς ρυθμούς. Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο DRIMPAC εκπόνησε πλαίσιο για να διευκολύνει αυτή τη μετάβαση. Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν τις δαπάνες και τη χρήση ενέργειας και να συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής

©Umair #625088755 source: stock.adobe.com 2023

PDF Basket

Δεν έχει επιλεγεί άρθρο

Τα προγράμματα απόκρισης ζήτησης είναι μια καινοτόμος λύση για τη χρήση ενέργειας στην Ευρώπη. Ενθαρρύνοντας τους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, ιδίως τις ώρες αιχμής, οι τιμές και οι εκπομπές μπορούν να μειωθούν, και οι πολίτες να διαδραματίζουν πιο ενεργό ρόλο στην αγορά ενέργειας.

Ωστόσο, δεν χρησιμοποιούνται ακόμα ευρέως στα κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο τρέχον ρυθμιστικό πλαίσιο, που πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει μηχανισμούς διαχείρισης της ζήτησης, όπως τους μηχανισμούς απόκρισης ζήτησης. Ενώ οι βιομηχανικοί καταναλωτές έχουν ευαισθητοποιηθεί εδώ και δεκαετίες πλέον, υπάρχει τεράστιο κενό εφαρμογής, ιδίως σε κατοικίες και εμπορικά κτίρια.

Το έργο DRIMPAC, που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, εκπόνησε νέο πλαίσιο για να διευκολύνει την έγκριση των μηχανισμών απόκρισης ζήτησης στην ΕΕ. Ο σκοπός του είναι να εμπλακούν οι καταναλωτές και οι πάροχοι ενέργειας στη δυναμική αυτών των προγραμμάτων, και να προβάλλει τα οφέλη τους.

«Η ευαισθητοποίηση του κοινού και πιθανώς η εκπαίδευση των τελικών χρηστών πρέπει να αυξηθούν περαιτέρω, ώστε αυτοί να συμμετέχουν και να εμπλέκονται ενεργά στη μεταβολή της κατανάλωσης ενέργειας», δηλώνει ο κ. Πασχάλης Γκαϊδατζής, ερευνητής του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Ελλάδας, και υπεύθυνος διαχείρισης του έργου DRIMPAC. «Αν τα καταφέρουμε, τότε θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τον κτιριακό τομέα, ο οποίος διαθέτει αναξιοποίητες δυνατότητες ενέργειας», προσθέτει.

Η καθιέρωση μηχανισμών απόκρισης ζήτησης θα βοηθήσει την Ευρώπη να διαχειρίζεται την κατανάλωση ενέργειας με πιο ευέλικτο τρόπο, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας τις ώρες αιχμής, αυξάνοντας την ενσωμάτωση πηγών ανανεώσιμης ενέργειας, μειώνοντας τη χρήση ορυκτών καυσίμων και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, και ενισχύοντας την ενεργειακή ανεξαρτησία.

Νέο επιχειρησιακό πλαίσιο

Το έργο DRIMPAC εκπόνησε ολοκληρωμένο πλαίσιο για μηχανισμούς απόκρισης ζήτησης, περιλαμβάνοντας στοιχεία λογισμικού και υλισμικού. Η πρόταση του DRIMPAC είναι μια σειρά λύσεων λογισμικού και εργαλείων που ενσωματώνονται σε υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης της ενέργειας σε κτίρια.

Το σύστημα λαμβάνει όλα τα αναγκαία διαθέσιμα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων κατανάλωσης και παραγωγής ενέργειας, των εσωτερικών συνθηκών, όπως θερμοκρασία, υγρασία και πληρότητα, και των εξωτερικών συνθηκών. Τεχνολογίες βασισμένες στην ΤΝ εξάγουν, στη συνέχεια, πληροφορίες για τη θερμική άνεση στο εσωτερικό περιβάλλον.

«Αυτό θα συμβάλει στον υπολογισμό της επονομαζόμενης «ενεργειακής ευελιξίας» του κτιρίου, δηλαδή της ποσότητας ενέργειας που χρησιμοποιείται επί του παρόντος, σε συνάρτηση με την ποσότητα ενέργειας που μπορεί να μειωθεί ή και να αυξηθεί, εξηγεί ο κ. Γκαϊδατζής.

Στο πλαίσιο του έργου DRIMPAC, οι εταίροι του έργου ανέπτυξαν νέα στοιχεία λογισμικού και εργαλεία, τα οποία εντάχθηκαν στο τελικό πρόγραμμα.

Διαχείριση της ροής ενέργειας

Η λύση του DRIMPAC θα είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη σε διαχειριστές συστημάτων διανομής (ΔΣΔ), οργανισμούς αρμόδιους για τη διανομή και τη διαχείριση της ενέργειας, από τις πηγές παραγωγής μέχρι τους καταναλωτές.

Οι ΔΣΔ μπορούν να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό για να στέλνουν σήματα σε παρόχους υπηρεσιών κοινής ωφελείας, αναφέροντας ότι υπάρχουν προβλήματα συμφόρησης και ζητώντας τους να ρυθμίσουν τη ροή ενέργειας, για παράδειγμα.

Αυτό θα μπορούσε, επίσης, να μειώσει τις τιμές ενέργειας, καθώς η παραγωγή ενέργειας τις ώρες αιχμής είναι η ακριβότερη. Θα μπορούσε επίσης να συμβάλει σημαντικά στη σταθερότητα του δικτύου, ιδίως ενόψει δυσμενών συμβάντων, όπως βλάβες σε γραμμές τροφοδοσίας ισχύος.

«Τα προγράμματα απόκρισης ζήτησης μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της ζήτησης για ένα μικρό διάστημα, επιτρέποντας στους ΔΣΔ να χειριστούν αποτελεσματικότερα μια βλάβη, αποφεύγοντας μια ευρύτερη διακοπή ρεύματος, όπως ένα μπλακάουτ», παρατηρεί ο κ. Γκαϊδατζής.

Πιλοτικές δοκιμές και μελλοντικές εξελίξεις

Η ομάδα του DRIMPAC δοκίμασε τη λύση της στο πλαίσιο τεσσάρων δοκιμών στην Ευρώπη, σε Κύπρο, Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία, που προσφέρουν ευρύ φάσμα τοπικών κλιματικών συνθηκών.

Τα αποτελέσματα των πιλοτικών δοκιμών ήταν εντυπωσιακά. «Καταφέραμε να εξοικονομήσουμε δαπάνες ενέργειας και εκπομπές σε ποσοστό έως και 50%, και μειώσαμε το φορτίο αιχμής κατά 55%, λέει ο κ. Γκαϊδατζής.

Στο έργο DRIMPAC συμμετείχαν πολλοί εταίροι, ο καθένας εκ των οποίων θα αξιοποιήσει τα αποτελέσματα του έργου με διαφορετικούς τρόπους. Ένας εταίρος, η Siemens, ήδη χρησιμοποίησε το σύστημα για να δοκιμάσει και να επικυρώσει ένα δικό της προϊόν διαχείρισης ενέργειας.

Σε ευρύτερο επίπεδο, τα αποτελέσματα του έργου θα συμβάλουν στην ένταξη πηγών ανανεώσιμης ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης, υποστηρίζοντας την πρόοδο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Τελικά, η λύση θα παρέχει ένα δικαιότερο σύστημα τιμών για τους παρόχους υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και θα ενισχύσει την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών όσον αφορά την πιο συνετή χρήση της ενέργειας, λέει ο κ. Γκαϊδατζής, «συμβάλλοντας έτσι στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.»

PDF Basket

Δεν έχει επιλεγεί άρθρο

Στοιχεία έργου

Ακρωνύμιο έργου
DRIMPAC
Αριθ. έργου
768559
Συντονιστής έργου: Ελλάδα
Συμμετέχοντες στο έργο:
Αυστρία
Βέλγιο
Κύπρος
Γαλλία
Γερμανία
Ελλάδα
Ιταλία
Ρουμανία
Ισπανία
Συνολικό κόστος
€ 4 595 646
Συνεισφορά της ΕΕ
€ 3 770 583
Διάρκεια
-

Βλέπε επίσης

More information about project DRIMPAC

All success stories